Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

Drodzy Rodzice naszych Campowiczów,

Uprzejmie informujemy, że opracowaliśmy procedury postępowania na Campach, opierając się na wytycznych pojawiających się na stronach https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/.

Procedury i zmiany będą każdorazowo aktualizowane w chwili ogłoszenia wytycznych, znoszenia bądź zaostrzania ograniczeń i dostosowywane do bieżącej sytuacji epidemiologicznej.

Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany, które musieliśmy w związku z tym wprowadzić.
Zmiany dotyczą:
- programów,
- regulaminów,
- transportu,
- sposobu działania stołówki,
- reżimu sanitarnego,
- kwaterunku dzieci,
- kadry, prowadzenia zajęć i szkoleń,
- postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania.

1. Według jakich przepisów realizowane będą tegoroczne obozy?

Obozy na Campach/w Hotelach realizujemy zgodnie z aktualnymi wytycznymi GIS, MZ i MEN z dnia 29 maja 2020. Nasze procedury dostosowane do wytycznych dostępne są w tzw. COVID BOOK naszej stronie internetowej.

 

 

1. Jakie zmiany programowe wprowadzamy w związku z COVID-19 ZIMĄ 2021?

Dotyczy wszystkich Campów:

 • Zajęcia tematyczne i uzupełniające będą prowadzone w tych samych grupach wychowawczych/zajęciowych. W wypadku obozów narciarskich i snowboardowych grupy szkoleniowe na stok nie są tożsame z grupami wychowawczymi. Wynika to z konieczności dokonania podziału który uwzględni poziom zaawansowania uczestników.

Grupa uczestników może liczyć do 12 osób (w przypadku dzieci do 10 roku życia) i do 14 osób (dzieci powyżej 10 roku życia).

 • Na campie, w którego programie dotychczas znajdowały się zajęcia „do wyboru”, wyboru będą dokonywały całe grupy wychowawcze/zajęciowe. Wszystkie dzieci z danej grupy wychowawczej wspólnie z wychowawcą będą podejmowały decyzję na jakie zajęcia pójdą kolejnego dnia. Nie będzie możliwości przeprowadzenia wyborów indywidualnych.

 • ODZNAKI – ze względu na ogólnocampowy charakter zajęć (dzieci z różnych obozów przychodziły na wspólne zajęcia) realizacja programu ODZNAK CAMPOWYCH odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych będzie wymagała od dzieci założenia maseczek.

 • Apel powitalny rozpoczynający turnus i uroczyste wręczanie nagród i pokazy kończące obóz będą odbywały się z zachowaniem odstępu pomiędzy grupami wychowawczymi.

 • W związku z koniecznością unikania dużych zgromadzeń ludzi campowicze nie będą mogli opuszczać terenu ośrodka w celu wzięcia udziału we Mszy Św. Postaramy się umożliwić campowiczom wzięcie udziału we Mszach transmitowanych przez TV. 

 • Zgodnie z ofertą danego obozu część zajęć wieczornych będzie odbywać się poza terenem ośrodka, np. hala sportowa i lodowisko. Hala sportowa na czas trwania zajęć pozostaną do dyspozycji wyłącznie dla naszych grup. Na lodowisku w trakcie dopasowywania łyżew w pomieszczeniu wypożyczalni będą mogły przebywać tylko dzieci z naszego obozu. Jeżeli będzie to tylko możliwe to na czas trwania ślizgawki zarezerwujemy całe lodowisko wyłącznie dla naszych obozowiczów.

2. Jakie zmiany wprowadzono do Regulaminów obowiązujących na Campach/Obozach?

 • REGULAMIN UCZESTNICTWA w obozach w związku z COVID-19- link

 • REGULAMIN dostarczenia dziecka bezpośrednio na Camp/Obóz oraz odbioru dziecka przez rodziców lub opiekunów z Campu/Obozu- link

 • REGULAMIN pobytu rodzica na Campie/Obozie- link

 • REGULAMIN HIGIENY na Campie/Obozie- link

3. Jak wygląda zbiórka wyjazdowa autokarów

 • Podczas organizacji wyjazdów i przyjazdów rodzice/opiekunowie odprowadzający/odbierający proszeni są o pojawianie się pojedynczo.

 • Zbiórka wyjazdowa jest zorganizowana w miejscu zapewniającym przestrzeń dla zachowania dystansu społecznego.
 • Rodzice odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do autokaru.
 • Wymagane jest dostarczenie oświadczenia o stanie zdrowia dziecka załącznik do Regulaminu Uczestnictwa.
 • W tym roku rekomendujemy indywidualne dostarczenie uczestnika na Camp/Obóz.
 • Dosiadki realizowane będą wyłącznie dla osób, które zgłosiły prośbę mailowo najpóźniej na 6 dni przed rozpoczęciem turnusu i otrzymały mailowe potwierdzenie z biura obsługi klienta. Wymienione potwierdzenie będzie wymagane przed wpuszczeniem dziecka do autokaru. W czasie podróży wymagane jest posiadanie maseczki i zakładanie na czas postojów.

4. Jakie wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu stołówki?

Zmodyfikowany został harmonogram czasowy wydawania posiłków. Przed wejściem i po wyjściu obowiązuje dezynfekcja rąk. Grupy wchodzą w większych odstępach czasowych i siadają razem zachowując dystans pomiędzy innymi zespołami. Przystosowaliśmy stołówkę zmieniając formułę szwedzkiego stołu na stół podawczy osłonięty przeźroczystą pleksi. Wszelkie działania służą zapewnieni bezpieczeństwa higienicznego podawanych.

 • stół podawczy osłonięty pleksi na wysokość 1,9

 • wydawanie posiłków przez kelnera, dowolność wyboru dań z bezpiecznym ich serwowaniem

 • stosowanie zabezpieczeń w postaci rękawiczek ochronnych i przyłbicy/maseczek

 • zminimalizowanie bezpośredniego kontaktu personelu z dziećmi, kelnerów z kuchnią

 • zastosowanie bezpiecznych odległości pomiędzy posilającymi się grupami

 • stosowanie odstępów czasowych pomiędzy poszczególnymi grupami

 • przygotowanie kompletów sztućców do każdego posiłku – nóż, widelec łyżka owinięte serwetką

 • uzupełnianie płynu dezynfekcyjnego we wszystkich dyspenserach po każdym posiłku

 • dezynfekowanie stołów, poręczy krzeseł po każdej grupie

* W wypadku obozów narciarskich i snowboardowych w Dolomitach 

 • przez cały okres trwania turnusu z usług restauracji hotelowej korzystać będą tylko uczestnicy naszych obozów wraz z kadrą

 • przed wejściem do restauracji każdy obowiązkowo dezynfekuje ręce

 • na każdy posiłek uczestnicy będą wchodzili grupami szkoleniowymi/wychowawczymi wraz z instruktorem wychowawcą i zajmowali miejsca przy stoliku który będzie przeznaczony tylko dla tej grupy

 • obiadokolacja jest serwowana do stolika przez kelnerów

5. Czy będą zmiany w sposobie zakwaterowania?

Ośrodek/hotel jest dedykowany tylko dla wypoczynku dzieci i młodzieży z zapewnionym ograniczeniem kontaktu z osobami z zewnątrz.

 • kwaterowanie w pokojach zgodnie z wytycznymi GIS w niektórych przypadkach nie będzie możliwości zrealizowania próśb o wspólny kwaterunek dzieci.

6. Jaki reżim sanitarny będzie obowiązywał?

Ustalone zostały rozszerzone obowiązki związane z praktykami higienicznymi personelu sprzątającego. Ekipa porządkowa wyposażona jest w maseczki/przyłbice i jednorazowe rękawiczki.

 • Sprzątanie pokoi co drugi dzień

 • ciągłe sprzątanie i dezynfekcja pomieszczeń wspólnych takich jak recepcja, toalety, hole, stołówka

 • wytyczne dotyczące codziennej dezynfekcji klamek drzwiowych, okiennych, sanitariatów, poręczy krzeseł, włączników światła

 • dezynfekcja pomieszczeń dydaktycznych i sprzętu rekreacyjnego

 • dostępność środków dezynfekcyjnych

7. Jakie będą zmiany w sposobie prowadzenia zajęć i szkoleń?

 • Kadra dopuszczana jest do pracy jeśli nie ma jakichkolwiek objawów choroby zakaźnej oraz w okresie ostatnich 14 dni przed rozpoczęciem turnusu nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych - podpisanie stosownego Oświadczenia w dniu przyjazdu na Obóz.

 • Zajęcia prowadzone będą w tych samych grupach.

 • Stosowanie przyłbic przez instruktorów w pomieszczeniach zamkniętych.

 • Konieczność dezynfekowania sprzętu.

 • Kontrola dezynfekcji rąk przez dzieci w każdym możliwym miejscu przed i po zajęciach, przed wejściem na stołówkę, po wyjściu z toalety.

 • Zajęcia edukacyjne z zakresu zagrożeń związanych z COVID.

  Przed rozpoczęciem sezonu kadra przeszła szkolenia z zakresu:

 • Edukacji zdrowotnej dzieci na campie dostosowanej do wieku.

 • Nowych regulaminów.

 • Szczególnych wymagań higienicznych.

 • Procedur stosowanych wobec dzieci, kadry i pracowników.

 • Procedur dotyczących zadań personelu sprzątającego.

 • Procedur obowiązujących w sali jadalnej i kuchni. 

8. Co w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u dzieci lub kadry/obsługi ośrodka?

Kierownik Campu/Ośrodka w przypadku wystąpienia u uczestnika, kadry lub pracownika Ośrodka niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem (wysoka temperatura, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu), niezwłocznie odizoluje taką osobę w oddzielnym pomieszczeniu oraz skontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarnoepidemiologiczną.

Rodzice/prawni opiekunowie informowani są o konieczności niezwłocznego (do 24 godzin) odbioru dziecka z Campu w przypadku przejawiania przez nie niepokojących objawów choroby (nie dotyczy obozów w Dolomitach)

W przypadku zachorowania Kadry/ pracowników Ośrodka nie są oni dopuszczani do pracy, są izolowani lub mają obowiązek opuścić teren Ośrodka.

Zostanie ustalony obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba, u której wystąpiły niepokojące objawy sugerujące zakażenie koronawirusem oraz zostanie przeprowadzone dodatkowe sprzątanie, zgodnie z procedurami ośrodka oraz dezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

Zastosowane zostaną zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. Stosowane będą wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

9. Czy dzieci będą musiały nosić maseczki?

Maseczki/osłony twarzy będą koniecznie wyłącznie w sytuacjach kiedy w pomieszczeniach zamkniętych w trakcie zajęć będą przebywały dzieci z różnych grup wychowawczych np. w trakcie zajęć na odznaki. Kadra instruktorska prowadząca zajęcia w pomieszczeniach zamkniętych dla dzieci innych niż ich grupa wychowawcza będzie prowadziła je w przyłbicach/maseczkach. 

10. Czy dzieci w Dolomitach będą korzystały z publicznych SKI- busów?

Uczestnicy obozów w Dolomitach będą korzystali z naszych autokarów lub dedykowanych Ski-busów.

11. W jaki sposób narciarze i snowboardziści będą przydzielani do grup szkoleniowych, zgodnie z zakwaterowaniem czy pod względem zaawansowania?

Szkolenie na stoku będzie odbywało w grupach zgodnych z poziomem zaawansowania uczestników.

12. Czy na obozach zimowych dzieci będą korzystały z lodowiska wspólnie z osobami z zewnątrz?

Dotychczas staraliśmy się na czas prowadzonych zajęć na łyżwach rezerwować lodowisko na wyłączność. W zbliżającym się sezonie szczególnie na to zwrócimy uwagę.

13. Jakie będzie zorganizowany obóz w Dolomitach, aby zapewnić jego uczestnikom możliwość zachowania bezpiecznego dystansu społecznego?

 • Uczestnicy będą zakwaterowani w dwóch hotelach, które na czas trwania turnusu będą tylko do naszej dyspozycji. Nikt poza naszymi obozowiczami i kadrą nie będzie w czasie turnusu korzystał z usług hoteli. 
 • Na stok będziemy dojeżdżać naszymi autokarami lub skibusami, które na czas przewozu naszych grup nie będą zabierały innych narciarzy lub snowboardzistów.
 • Niemal wszystkie wyciągi, z których korzystamy na stoku są to koleje krzesełkowe lub wyciągi orczykowe. Miejsca na krzesełkach dzieci będą zajmowały wraz z kolegami/koleżankami z grupy szkoleniowej. Na terenie tras narciarskich w Falcade i Passo san Pellegrino, z których korzystamy znajdują się dwie koleje z gondolkami. Instruktorzy będą dopilnowywać aby do pojedynczych gondoli wsiadały tylko dzieci z naszych obozów (unikając innych narciarzy). A z dużej gondoli, która zabiera do pojedynczego wagonu kilkadziesiąt osób będziemy korzystali tylko w razie konieczności. 
 • Wizyty w ski-barach planujemy na godziny inne niż tradycyjne godziny lunchu. A w trakcie ich trwania zadbamy o to aby nasze grupy zajmowały miejsca w mniejszych pomieszczeniach które będą wolne od dużego ruchu przygodnych miłośników białego szaleństwa.
 • Z naszego wieloletniego doświadczenia wynika, że okres po 15 stycznia nie należy do szczytu sezonu narciarskiego w tej części Dolomitów a sam region Tre Valli i małe miasteczko Falcade położone są z dala od dużych i zatłoczonych kurortów narciarskich. 
 • Część zajęć wieczornych będzie odbywać się poza terenem hotelu; hala sportowa, lodowisko, tor do narciarstwa biegowego. Hala sportowa i lodowisko na czas trwania zajęć pozostaną do dyspozycji wyłącznie naszych grup. W trakcie dopasowywania nart biegowych w pomieszczeniu wypożyczalni będą mogły przebywać tylko dzieci z naszego obozu. A same zajęcia z narciarstwa klasycznego odbywać się będą na dużym otwartym terenie (kilkanaście kilometrów tras narciarskich), z których w godzinach wieczornych korzysta bardzo mało narciarzy.