Chris
Laureat konkursu Certyfikaty
Aktywnie, ambitnie, twórczo, na zawsze.

 

Pragniemy poinformować Państwa o otrzymaniu dofinansowania w ramach Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Chris.

Umowa nr: POIR.03.04.00-14-0751/20-00 zawarta dnia 25 sierpnia 2020 r.

 

Celem dofinansowania jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Dofinansowanie w kwocie 254 640,39 zł zostało nam przyznane w ramach Dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „Kompleksowa modernizacja energetyczna Campu w miejscowości Tarda”

Umowa nr: RPWM.04.02.00-28-0017/17-00 z dnia 05.07.2018

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku głównego Campu w miejscowości Tarda w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji i wykorzystania OZE. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla budynku o 88,34% rocznie oraz pozwoli zredukować poziom ponoszonych rocznych kosztów energii o 146.184,06 zł [zł/rok].

Projekt polega  na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej budynku głównego ośrodka w Tardzie (pełniącego funkcję hotelową oraz kuchni i stołówki) poprzez termomodernizację (ocieplenie ścian, podłóg, dachu) wraz z modernizacją źródła energii z uwzględnieniem OZE – zastosowanie powietrznych pomp ciepła dla potrzeby przygotowania c.w.u. (3 pompy ciepła o łącznej mocy 90kW). Przedsięwzięcie będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 651 199,46 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.: „ Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Serwy”


Umowa nr: umowy UDA-RPPD.05.01.00-20-0130/17-00 zawartej dnia 2018-12-10


Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji elektrycznej fotowoltaicznej na dachu budynku Campu w Serwach o mocy zainstalowanej 40 kW. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii ogółem.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 239 112,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 106 920,00  PLN.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.:
„Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Drawa w Starym Drawsku”


Umowa nr: RPZP.02.10.00-32-B001/17-00 z dnia 20.06.2018

Celem projektu jest zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł energii poprzez budowę instalacji elektrycznej fotowoltaicznej na dachu Campu Drawa o mocy 35,4 kW.


W zakres instalacji wchodzić będzie koszt zakupu paneli, konstrukcji, przewodów, inwertera, rozdzielnicy oraz robocizny. Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą instalacji OZE, tj. wykorzystujących energię słoneczną spowoduje redukcję ilości zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery. Efekt ten zostanie uzyskany dzięki ograniczeniu zużycia paliw kopalnych w elektrowniach konwencjonalnych.


Przedsięwzięcie o wartości brutto 249 094,68 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 111 383,80 PLN.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.:

„Zastosowanie OZE – ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii elektrycznej w Campie Junior w Kruklankach”


Umowa nr: RPWM.04.01.00-28-0290/16-00 z dnia 11.01.2018


Celem projektu jest zwiększony udział odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym regionu poprzez budowę Instalacji Elektrycznej Fotowoltaicznej na dachu budynku Campu Junior w Kruklankach o mocy zainstalowanej 40kW. W zakres instalacji wchodzić będzie koszt zakupu paneli, konstrukcji, przewodów, inwertera i rozdzielnicy. Instalacja ogniw fotowoltaicznych po pierwsze pozwoli na zmniejszenie konieczności zakupu, od sprzedawcy zewnętrznego, energii pochodzącej ze źródeł konwencjonalnych, a po drugie potrzebna energia będzie wytwarzana przez OZE, co przyczyni się do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji.

Przedsięwzięcie o wartości brutto 231 600,00 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 122 390,24 PLN.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pragniemy poinformować Państwa, że realizujemy projekt pt.:

„Kompleksowa modernizacja energetyczna Campu Junior w Kruklankach”

 

Umowa nr: UDA-RPWM.04.02.00-28-0029/16-00 z dnia 23.09.2016 r.

 

Celem projektu jest zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku Campu Junior w Kruklankach w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji i wykorzystania OZE. Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną dla budynku o 88,58% rocznie oraz pozwoli zredukować poziom ponoszonych rocznych kosztów energii o 73.622,35 [zł/rok].

Przedsięwzięcie o wartości brutto 1.197.350,78 PLN będzie finansowane ze środków własnych przedsiębiorstwa oraz dotacji UE – ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 827.437,53 PLN.

Projekt  jest  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.