Polski Fundusz Rozwoju

Umowa nr: 1240207626028855SP z dnia 18.01.2021r.

W dniu 20.01.2021 r. otrzymaliśmy Subwencję Finansową w ramach programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0" Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich firm.

Celem uruchomionego programu jest zwalczanie skutków pandemii COVID – 19, poprzez udostępnienie Beneficjentom warunkowo bezzwrotnego Finansowania Programowego dla zapewnienia płynności i stabilności finansowej w okresie poważnych zakłóceń w gospodarce w związku ze skutkami pandemii Covid – 19.

Udzielone wsparcie ma zapewnić stabilizację finansową firmy w celu ochrony miejsc pracy i działalności.
Podmiotem udzielającym wsparcia jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pragniemy poinformować Państwa o otrzymaniu dofinansowania w ramach Projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Firmy Chris.

Umowa nr: POIR.03.04.00-14-0751/20-00 zawarta dnia 25 sierpnia 2020 r.

Celem dofinansowania jest pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Dofinansowanie w kwocie 254 640,39 zł zostało nam przyznane w ramach Dotacji na kapitał obrotowy działanie 3.4. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.